کارگاه نمایش

تاریخ ارسال: 92/6/20

شرکت برای عموم آزاد است

لطفا جهت ثبت نام با شماره های 66931159-66939514 تماس بگیرید

کارگاه نمایش

تاریخ ارسال: 92/6/16

شرکت برای عموم آزاد است

لطفا جهت ثبت نام با شماره های 66931159-66939514 تماس بگیرید

کارگاه طراحی صنعتی

تاریخ ارسال: 92/6/16

شرکت برای عموم آزاد است

لطفا جهت ثبت نام با شماره های 66931159-66939514 تماس بگیرید

کارگاه عروسکی

تاریخ ارسال: 92/6/16

شرکت برای عموم آزاد است

لطفا جهت ثبت نام با شماره های 66931159-66939514 تماس بگیرید

برگزاری کلاس های کارگاهی

تاریخ ارسال: 92/06/13

* کارگاه نقد 

 
استاد : فرهاد امینی 
 
زمان : یکشنبه  17 شهریور 
 
ساعت : 3:30    الی     6:30
 

* کارگاه ادبیات معاصر اروپا با تاکید بر ادبیات آلمان

 
استاد : حمزه علی محمدی
 
زمان : یکشنبه 24 شهریور 
 
ساعت :  3:30     الی    6:30