تحلیل آزمون 10- کنکور آزمایشی سال94


 

 

 

لطفاً به گزینه ی درست تست زیر دقت کنید :

 

 

ادبیات فارسی :       سؤال 1  حذف است .

                             سؤال 5 گزینه 3 صحیح است .

                             سؤال 9 گزینه 1 صحیح است .

 

ترسیم فنی :                    سؤال 179 گزینه 3 صحیح است .