تحلیل آثار گرافیکی

نویسنده : کامران افشار مهاجر

انتشارات فاطمی : 88945545

در دنیای امرو ز ارتباطات اهمیت زیادی دارد. دانش رسانه های تصویری و زبان تصویر به انسان کمک میکند تا احساس و تخیل و تجربه خود را به  شکلی ملموس سازد. گرافیک یکی از راه حل های  مناسب بصری برای تسهیل ارتباطات ضروری جامعه است . این کتاب به موضوع تحلیل ویژگی های بصری گرافیک می پردازد. 

گرافیک محیطی

نویسنده  مسعود ایلوخانی
انتشارات فاطمی : 88945545
اصطلاح "گرافیک محیطی "  تاکید بر نگاه بصری به محیط یا نگرش  گرافیکی به محیط دارد. دنیایی که در آن زندگی می کنیم با سرعت خارق العاده ای تغییر و پیشرفت می کند . جریان های هنری بر اساس همین تغییرات و نگرش های متفاوت شکل می گیرند. انسان و محیط پیرامون او اهمیت می یابد. طراحی گرافیک محیطی نگرش کلی با مسائل مربوط به طراحی  شهری ، جامعه شناسی ، روانشناسی وجود انسان  و مسائل اجتماعی دارد.این کتاب شما را با این  مقوله و تکنیک های آن آشنا می کند.